Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sustainable tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-509-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki zrównoważonej TR1A_K06 Examination
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu zastosowania zasad ochrony przyrody w turystyce TR1A_K06, TR1A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki zrównoważonej TR1A_U01 Examination
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką ochrony przyrody i turystyki TR1A_W02, TR1A_W01 Test
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką zrównoważoną TR1A_W05, TR1A_W02 Test
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i turystyki TR1A_W12, TR1A_U01 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki zrównoważonej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu zastosowania zasad ochrony przyrody w turystyce + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki zrównoważonej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką ochrony przyrody i turystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką zrównoważoną + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i turystyki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe pojęcia związane z turystyką i turystyką zrównoważoną. Problematyka ochrony przyrody a rozwój turystyki. Ochrona przyrody na terenach atrakcyjnych turystycznie. Problematyka zagospodarowania turystycznego na terenach cennych przyrodniczo. Nowe trendy w turystyce i turystyce zrównoważonej. Polityka państwa a turystyka zrównoważona. Kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna zdobyta z zakresu turystyki i ekologii

Recommended literature and teaching resources:

Gordon A. (red.), Turystyka w gminie i w powiecie, POT, Warszawa, 2003
Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, 2007
Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa, 2010
Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz S.A., Poznań, 2005
Sznajder M., Agroturystyka, PWE, Warszawa, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None