Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of scientific research
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-514-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Myśli i działania w sposób przedsiębiorczy TR1A_K05, TR1A_K07 Project
M_K002 Pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie TR1A_K05, TR1A_K06, TR1A_K01 Project
M_K003 Skutecznie realizuje zadania z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych TR1A_K09, TR1A_K10 Project
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie określić konieczne etapy prowadzenia badań naukowych TR1A_U07, TR1A_U01, TR1A_U09 Project
M_U002 Potrafi dobrać i przygotować narzędzie badawcze TR1A_U07, TR1A_U09 Project
M_U003 Potrafi sformułować hipotezę i pytania badawcze TR1A_U07, TR1A_U01, TR1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Zna wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym TR1A_W15 Project,
Test results
M_W002 Zna terminologię związaną z metodologią badań TR1A_W02, TR1A_W12 Test results
M_W003 Zna metody, techniki i narzędzia badawcze TR1A_W12 Test results
M_W004 Zna i rozumie procedury procesu badawczego TR1A_W02, TR1A_W12 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Myśli i działania w sposób przedsiębiorczy + - - - - - + - - - -
M_K002 Pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie + - - - - - + - - - -
M_K003 Skutecznie realizuje zadania z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie określić konieczne etapy prowadzenia badań naukowych + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i przygotować narzędzie badawcze + - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi sformułować hipotezę i pytania badawcze + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna terminologię związaną z metodologią badań + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna metody, techniki i narzędzia badawcze + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie procedury procesu badawczego + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Istota i cel badań naukowych
2. Procedury procesu badawczego
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Projektowanie, realizacja badań i opracowanie wyników
5. Wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym
6. Etyka w badaniach naukowych i ochrona własności intelektualnej
7. Test zaliczeniowy

Practical classes:

Zajęcia odbywają się na zasadzie dyskusji i konstrukcji planu pracy naukowej oraz narzędzi badawczych:
- zdefiniowanie problemu badawczego, hipotezy i pytań badawczych,
- dobór metody badań i konstrukcja narzędzi badawczych (ankieta, wywiad),
- plan publikacji naukowej i sposób prezentacji wyników,
- dyskusja i wnioskowanie końcowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu + plan publikacji naukowej

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Apanowicz J. Metodologia ogólna. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” Gdynia 2002.
Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.
Gierz W. 2006. Jak pisać pracę licencjacką. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk
Hajduk Z. 2005 Ogólna metodologia nauk. KUL , Lublin
Kamiński S. 1992 Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. KUL, Lublin
Kolman R. 2004. Zdobywanie wiedzy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
Nowak. S. 2007. Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985
Szreder M. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sztumski J. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Śląsk. Katowice.
Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowy. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Pozytywne zaliczenie kolokwium z wykładu (możliwość jednego terminu poprawkowego). Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń oddanie planu pracy naukowej z zdefiniowanym celem pracy, hipotezą i pytaniami badawczymi oraz metodami badawczymi