Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Natural and anthropogenic environmental threats
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-601-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Module summary

Podstawowe zagadnienia związane z geologią środowiskową, przyrodniczymi zjawiskami katastrofalnymi i metodami ich badań, rodzajami działalności człowieka w środowisku i niwelowaniem skutków ubocznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery TR1A_W03, TR1A_W02 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń trzęsieniami Ziemi TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń wulkanami TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie powierzchniowych ruchów masowych TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie subsydencji i osiadania TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W006 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z wodą w gruncie TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W007 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk krasowych TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W008 Ma podstawową wiedzę w zakresie geologii medycznej TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony wybrzeży TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W010 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk klimatycznych TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W011 Ma podstawową wiedzę w zagrożeń antropogenicznych TR1A_U06, TR1A_W02 Test
M_W012 Ma podstawową wiedzę w zakresie zapobiegania powodzim TR1A_U06, TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń trzęsieniami Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń wulkanami + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie powierzchniowych ruchów masowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie subsydencji i osiadania + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z wodą w gruncie + - - - - - - - - - -
M_W007 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk krasowych + - - - - - - - - - -
M_W008 Ma podstawową wiedzę w zakresie geologii medycznej + - - - - - - - - - -
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony wybrzeży + - - - - - - - - - -
M_W010 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk klimatycznych + - - - - - - - - - -
M_W011 Ma podstawową wiedzę w zagrożeń antropogenicznych + - - - - - - - - - -
M_W012 Ma podstawową wiedzę w zakresie zapobiegania powodzim + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie,, cele i zadania, definicja zagrożeń środowiska, literatura zalecana (2h)
2. Pojęcie środowiska, oddziaływanie geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery (2h)
3. Trzęsieniami Ziemi, strefy zagrożone trzęsieniami, przewidywanie trzęsień ziemi, zmniejszenie ich skutków, analiza ognisk trzęsień Ziemi (2h)
4. Zagrożenia wulkanami, rozmieszczenei stref zagrożeń, przewidywania wybuchów, zmniejszenie ich skutków (2h)
5. Powierzchniowe ruchy masowe, stateczność zboczy, osuwiska i ich klasyfikacja, osuwiska podmorskie, zagrożenia krawędzi kontynentalnych. (2h)
6. Izostazja, subsydencja, osiadanie a zagrożenia środowiska (2h)
7. Woda w gruncie i związane z nią zagrożenia sufozja, upłynnienie gruntu, kurzawki, temperatura w gruncie, przemarzania, wieczna zmarzlina (2h)
8. Zagrożenia związane z krasem, ocena skrasowienia terenu, leje krasowe i niecki osiadania (2h)
9. Zagrożenia antropogeniczne, geologiczno- inżynierskie problemy górnictwa odkrywkowego i podziemnego (2h)
10. Geologia medyczna: wpływ środowiska geologicznego na biosferę i antroposferę, geologia a wino (2h)
11. Erozja morska i ochrona wybrzeży
12. Powodzie jako kombinacja zagrożęń geologicznych i hydrogeologicznych(2h)
13. Geologia a zmiany klimatu (2h)
14. Zegrożenia geologiczne a geoturystyka (2h)
15. Podsumowania (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii

Recommended literature and teaching resources:

Craig et al. 2003. Zasoby Ziemi. PWn
Witold C. Kowalski Geologia inżynierska; Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
Zdzisław Pazdro Hydrogeologia ogólna; Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
Geological Hazards National Atlas
https://geohazards.usgs.gov/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None