Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-607-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. TR1A_K03 Presentation
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. TR1A_U16, TR1A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. TR1A_U09 Presentation
M_U003 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. TR1A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny TR1A_U09, TR1A_W15 Presentation
M_W002 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje. TR1A_W12 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny - - - - - + - - - - -
M_W002 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zasady wykorzystania ilustracji i cytowania literatury oraz typy zapisów bibliograficznych.
2. Struktura i konstrukcja pracy. Etapy realizacji. Cel pracy, hipoteza, problem badawczy.
3. Materiały i metody badawcze, prezentacja wyników, konstrukcja i dobór ilustracji.
4. Dyskusja uzyskanych wyników i wnioski końcowe.
5. Redakcja edytorska pracy.
6. Prezentacja multimedialna pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena prezentacji i dyskusji nad uzyskanymi wynikami pracy

Prerequisites and additional requirements:

Odbycie praktyki dyplomowej, aktualny wpis na semestr VI

Recommended literature and teaching resources:

Regulamin studiów AGH
Gambarelli G., Łucki Z., 2011. Praca dyplomowa. Wydawnictwa AGH Kraków.
Pułło A. 2000. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów. Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa.
Urban S., Ładoński. W. 2003. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Weiner J., 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T. 2006. Jak pisać i redagować. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None