Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes
M_U002 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Execution of exercises
M_U003 Charakteryzuje długoterminowe i krótkoterminowe źródła finansowania, wyjaśnia istotę optymalnej struktury kapitałowej TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U004 Wyjaśnia pojęcie kosztu kapitału i sposoby jego obliczania TR1A_K07, TR1A_U08 Execution of exercises
M_U005 Definiuje cel i metody analizy finansowej TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U006 Potrafi opracować plan finansowania przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego TR1A_K07, TR1A_U08 Execution of exercises
M_U007 Potrafi przeprowadzić analizę zadłużenia przedsiębiorstwa i określić jego przyszłe potrzeby kapitałowe TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Execution of exercises
M_U008 Charakteryzuje podstawowe elementy kapitału obrotowego netto TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes
M_U009 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie TR1A_K07, TR1A_U08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U010 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Execution of exercises
M_U011 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy TR1A_K07, TR1A_K04, TR1A_U08 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego + + - - - - - - - - -
M_U002 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U003 Charakteryzuje długoterminowe i krótkoterminowe źródła finansowania, wyjaśnia istotę optymalnej struktury kapitałowej + + - - - - - - - - -
M_U004 Wyjaśnia pojęcie kosztu kapitału i sposoby jego obliczania + + - - - - - - - - -
M_U005 Definiuje cel i metody analizy finansowej + + - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi opracować plan finansowania przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego + + - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi przeprowadzić analizę zadłużenia przedsiębiorstwa i określić jego przyszłe potrzeby kapitałowe + + - - - - - - - - -
M_U008 Charakteryzuje podstawowe elementy kapitału obrotowego netto + + - - - - - - - - -
M_U009 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U010 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową + + - - - - - - - - -
M_U011 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień finansów przedsiębiorstw – przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa; funkcje menedżera finansowego; rola decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
2. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa.
3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw – zasady finansowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie; emisja akcji i obligacji; koszt kapitału; sposoby pozyskiwania źródeł finansowania; struktura kapitału przedsiębiorstwa; struktura majątku firmy a struktura kapitału; optymalna struktura kapitału.
4. Analiza finansowa i jej użyteczność w finansach przedsiębiorstw; analiza wskaźnikowa:
- Wartość informacyjna podstawowych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, zastosowanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansowym;
- Ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki;
- Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta.
5. Bieżące decyzje finansowe – zarządzanie zapasami; zarządzanie gotówką; optymalny budżet gotówkowy; zarządzanie należnościami.
6. Długoterminowe decyzje finansowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; koszt kapitału a długookresowa polityka finansowa; docelowa struktura kapitału, teorie struktury kapitału.
7. Decyzje inwestycyjne i ich znaczenie w działalności podmiotów gospodarczych.
8. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (NPV – metoda wartości zaktualizowanej netto; IRR – metoda wewnętrznej stopy zwrotu; MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu); ryzyko w decyzjach inwestycyjnych.
9. Istota i cele planowania finansowego w przedsiębiorstwie; narzędzia planowania finansowego-modelowanie finansowe.
10. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki; model Baumola; planowanie pasywów bieżących; krótkoterminowe kredyty bankowe; zobowiązania wobec dostawców.
11. Planowanie finansowe długookresowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; planowanie docelowej struktury kapitału; preliminowanie wydatków inwestycyjnych; istota planowania inwestycyjnego (etapy planowania inwestycyjnego, planowanie przepływów pieniężnych związanych z projektami inwestycyjnymi); ustalanie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
12. Modele planowania finansowego – metoda zmian proporcjonalnych; sprawozdania finansowe pro forma; metoda zintegrowanego planowania finansowego.

Auditorium classes:

1. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa;
2. Struktura kapitału przedsiębiorstw;
3. Analiza finansowa – ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki; analiza kapitału obrotowego netto; ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta;
4. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych;
5. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki, Model Baumola; planowanie pasywów bieżących;
6. Przygotowanie kompleksowego planu finansowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 15 h
Contact hours 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen – ćwiczenia + egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii

Recommended literature and teaching resources:

1. Eugene E. Brigham.: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1996
2. Richard A. Brealey, Stewart C. Sajers: Podstawy finansów przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005
4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
5. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1999.
6. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None