Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Small company
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw z branży turystycznej TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_U002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_U003 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Case study,
Participation in a discussion
M_U004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw TR1A_K07, TR1A_U08 Essay
M_U005 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju TR1A_K07, TR1A_U08 Essay
M_U006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Case study
M_U007 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem sektora MSP w turystyce TR1A_K07, TR1A_U08, TR1A_K01 Case study
M_U008 dokonuje analizy otoczenia organizacji turystycznych TR1A_K07, TR1A_U08 Test,
Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw z branży turystycznej + + - - - - - - - - -
M_U002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U003 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U004 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U005 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju + + - - - - - - - - -
M_U006 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej + + - - - - - - - - -
M_U007 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem sektora MSP w turystyce + + - - - - - - - - -
M_U008 dokonuje analizy otoczenia organizacji turystycznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Specyfika funkcjonowania MSP
2. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
3. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
4. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
5. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
6. Strategia rozwoju, a sektor MSP
7. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
8. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
9. Venture capital
10. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
11. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
12. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
13. Factoring i forfaiting
14. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Auditorium classes:

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej
3. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
4. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
5. Zewnętrzne źródła finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
6. Kredyt i leasing jako źródła finansowania polskiego MSP
7. Budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
8. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
9. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność, pisemna praca kontrolna i końcowe kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia, wiedza na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie małą firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
6. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
7. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. ,Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce – dobre praktyki, (red.) Koneczna R., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Additional information:

None