Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
International funds
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-611-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwala na zapoznanie się studiujących z tematyką różnorakich funduszy międzynarodowych. Nacisk będzie położony na fundusze UE (rodzaje, możliwości pozyskania, przykładowy wniosek aplikacyjny).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_K01, TR1A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych do Funduszów strukturalnych UE. Rozumie zasadę kwalifikowalności kosztów, potrafi również zaprojektować optymalną strukturę kosztów projektu. TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_U05 Project
M_W002 Potrafi przeprowadzić szeroką analizę przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym segmencie rynku. Potrafi przeprowadzić analizę konkretnego segmentu rynku, porównać funkcjonujące na tym rynku podmioty według wyselekcjonowanych kryteriów. Jak również określić strategiczne kierunki rozwoju własnego przedsiębiorstwa na podstawie oszacowanych wcześniej przewag konkurencyjnych. TR1A_U08, TR1A_W11, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_K01 Project
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zagadnień unijnych takich jak: podstawowe instytucje UE i ich funkcje, kryteria wprowadzenie euro, dostęp do unijnego rynku pracy, źródła finansowania budżetu UE, cele polityki regionalnej. TR1A_W01, TR1A_W02 Test
M_W004 Zna zagadnienia związanych z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej, takich jak: programy przedakcesyjne, przepływy finansowe między Polską a UE, rodzaje funduszy strukturalnych i ich główne cele, Fundusz Spójności i jego cele, fundusze w perspektywie 2014-2020. Rozumie zasady tworzenia celów operacyjnych. Zna kryteria podziałów środków na poszczególne cele i Programy Operacyjne, instytucje uczestniczące w systemie zarządzania PO. Zna dostępność funduszy pozaunijnych. TR1A_W01, TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady tworzenia wniosków aplikacyjnych do Funduszów strukturalnych UE. Rozumie zasadę kwalifikowalności kosztów, potrafi również zaprojektować optymalną strukturę kosztów projektu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi przeprowadzić szeroką analizę przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym segmencie rynku. Potrafi przeprowadzić analizę konkretnego segmentu rynku, porównać funkcjonujące na tym rynku podmioty według wyselekcjonowanych kryteriów. Jak również określić strategiczne kierunki rozwoju własnego przedsiębiorstwa na podstawie oszacowanych wcześniej przewag konkurencyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zagadnień unijnych takich jak: podstawowe instytucje UE i ich funkcje, kryteria wprowadzenie euro, dostęp do unijnego rynku pracy, źródła finansowania budżetu UE, cele polityki regionalnej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zagadnienia związanych z zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej, takich jak: programy przedakcesyjne, przepływy finansowe między Polską a UE, rodzaje funduszy strukturalnych i ich główne cele, Fundusz Spójności i jego cele, fundusze w perspektywie 2014-2020. Rozumie zasady tworzenia celów operacyjnych. Zna kryteria podziałów środków na poszczególne cele i Programy Operacyjne, instytucje uczestniczące w systemie zarządzania PO. Zna dostępność funduszy pozaunijnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele i założenia
2. Możliwości i zasady dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych
3. Cele i środki finansowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
4. Dostępność funduszy UE w Polsce – programy operacyjne
5. Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarki polskiej
6. Rodzaje podmiotów korzystających z funduszy UE w Polsce (jednostki budżetowe, podmioty gospodarcze)
7. Zasady finansowania (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, beneficjenci końcowi i ostateczni projektu)
8. Inne typy Funduszy Pomocowych (fundusze EOG, fundusze szwajcarskie).
9. MFW

Auditorium classes:

1. Zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych
2. Analiza krytyczna – błędy formalne i merytoryczne składanych projektów
3. Studium wykonalności inwestycji – biznes plan
4. Opracowanie kosztorysu projektów
5. Podsumowanie i wnioski

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia ocen z ćwiczeń (musi być pozytywna) i z zaliczenia wykładów. Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny z wszystkich terminów zaliczeń.

Ocena z zaliczenia jest ustalana na podstawie oceny za wykonany projekt.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Dwie lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia (lub zaliczenia poprawkowego).
Nieobecności można odrabiać z inną grupą. Zaległości w przerobionym materiale należy uzupełniać samodzielnie.
Przewidywane są dwa terminy zaliczeń poprawkowych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość zagadnień z obszaru przedsiębiorczości i marketingu.

Recommended literature and teaching resources:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx
www.europa.eu
www.malopolskie.pl
www.fundusze.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl
http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/

Materiały otrzymane od prowadzącego przedmiot.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Robert Lisowski, Maciej Woźniak – Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw w Polsce, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, „Finanse publiczne”, str. 520-532, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, 2016.

2. Robert Lisowski, Maciej Woźniak – Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland; “Ekonomia Menedżerska”, vol. 17, no. 2, str. 261-275, Kraków 2016.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.