Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Health training
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-613-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Academic teachers:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Module summary

Poznanie istoty treningu fizycznego w aspektach aktywności prozdrowotnej. Racjonalne przygotowanie organizmu człowieka do wysiłku. Prozdrowotny styl życia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w kontroli wydolności fizycznej człowieka TR1A_U02 Activity during classes
M_U002 Posiada umiejętność optymalizowania procesu treningu zdrowotnego w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych w oparciu o informację kontrolną, weryfikowaną możliwościami indywidualnymi człowieka. TR1A_U12 Activity during classes
M_U003 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów TR1A_U12 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w procesie kierowania, kontroli, optymalizacji i indywidualizacji treningu zdrowotnego. TR1A_W02 Activity during classes
M_W002 Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych TR1A_W09 Test
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje: dobrostan, trening zdrowotny, trening sportowy, czas wolny. TR1A_W01, TR1A_W02, TR1A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada wiedzę i umiejętności w kontroli wydolności fizycznej człowieka - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętność optymalizowania procesu treningu zdrowotnego w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych w oparciu o informację kontrolną, weryfikowaną możliwościami indywidualnymi człowieka. - - - - - - + - - - -
M_U003 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w procesie kierowania, kontroli, optymalizacji i indywidualizacji treningu zdrowotnego. - - - - - - + - - - -
M_W002 Rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, przez człowieka oraz rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych - - - - - - + - - - -
M_W003 Student zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje: dobrostan, trening zdrowotny, trening sportowy, czas wolny. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

I.
1. Wprowadzenie do przedmiotu.: Dobrostan, trening zdrowotny, trening sportowy, czas wolny – definicje, istota zagadnienia
2. Charakterystyka stylu życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych w fazach życia człowieka oraz w wybranych grupach społecznych
3. Higienizacja życia ludzi podejmujących proces treningu zdrowotnego.
4. Niebezpieczeństwa wynikające z ryzyka powstawania i rozwoju chorób cywilizacyjnych, rola wydolności w kreacji zdrowia.
II.
1. Zajęcia organizacyjne (omówienie warunków zaliczeń i przebiegu zajęć – BHP w praktycznych zajęciach treningu zdrowotnego). Rozgrzewka i jej istota w przygotowaniu do wysiłku fizycznego człowieka.
2. Rola i znaczenie stretchingu w treningu zdrowotnym.
3. Wpływ ćwiczeń funkcjonalnych i stabilizacyjnych na sprawność układu ruchu człowieka.
4. Metodologia i systematyka ćwiczeń w zabawach ruchowych.
5. Metodologia i systematyka ćwiczeń w dyscyplinach indywidualnych.
6. Metodologia i systematyka ćwiczeń w grach jednopodmiotowych.
7. Metodologia i systematyka ćwiczeń w grach wielopodmiotowych.
8. Formy nauczające i organizacyjne treningu zdrowotnego w anafazie życia człowieka.
9. Formy nauczające i organizacyjne treningu zdrowotnego w mezofazie życia człowieka.
10. Formy nauczające i organizacyjne treningu zdrowotnego w katafazie życia człowieka.
11. Ocena umiejętności ruchowej i kontrola zdolności motorycznych w treningu zdrowotnym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna ocen wiedzy z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych ( postawa studenta na zajęciach)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw metodyki wychowania fizycznego i teorii sportu

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Bahrynowska – Fic. Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa 1987.
2. Dąbrowski A. (red) 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER WSE-AWF, Warszawa, 2006.
3. Eberhard A. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, Almamer, Warszawa, 2008.
4. Duda H. Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej, Studia i Monografie AWF Kraków 2008.
5. Drabik J.: Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia, Gdańsk, 1997.
6. Drabik J.: Promocja aktywności fizycznej (wprowadzenie do problematyki). Część III. AWF
7. Gdańsk, 1997.
8. Drabik, J.Testowanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. AWF Gdańsk 1997.
9. Grabowski H., Szopa J.: EUROFIT, Europejski Test Sprawności Fizycznej, Kraków, 1991.
10. Kuński H.: Trening zdrowotny osob dorosłych, PZWL,Warszawa, 2002.
11. Malareczki I. Zarys fizjologi wysiłku i treningu sportowego” ,Wyd. Sport i Turystyka 1973
12. Szwarc H., Wolańska T., ŁoboŜewicz T.: Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. IWZZ
13. Warszawa, 1988.
14. Trześniowski R. Gry i Zabawy ruchowe, SiT, 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda H. Kontrola zdolności wysiłkowych młodych piłkarzy nożnych, Monografia, (red.) Turowski i wsp. Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Annales,UMCS – AM Lublin, 2007,D, 114-116.
2. Duda H. 2008. Wpływ zdolności koordynacyjnych na skuteczność gry w piłkę nożną, Ceska Antropologie, Olomouc, 58/1,

3. Ambroży T, Duda H, Kowalski P, Kowal G.2010. Spinning w sportowym i rekreacyjnym treningu fitness jako sposób redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Monografia (red.) E. Rutkowska, Wellness and success in sport, Neurocentrum, 9-26
4. Duda H. 2010. Ocena sprawności motorycznej w rekreacyjnych i zorganizowanych sportowo formach usprawniania aktywności ruchowej opartej na ćwiczeniach gimnastycznych ( na przykładzie analizy porównawczej młodych piłkarzy nożnych i ich rówieśników rekreacyjnie uprawiających sport, Monografia – Ambroży T., Ambroży D. (red.) Tradycyjne i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej, European Association for Security Kraków 415-427
5. Duda H. 2010 Wpływ biegowej aktywności rekreacyjnej na kształtowanie wydolności fizycznej człowieka, Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej, s;190-197, Zeszyty Naukowe, AGH Kraków
6. Duda H, Stuła A. 2013. Wpływ treningu rekreacyjnego u kobiet na poprawę wydolności fizycznej. Aktualnyje woprosi profesjonalnoj podgotowki wysokokwalificirowannych sportsmienow razlicznogo wozrasta, sbornik naucznych trudow. Moskwa,- Smoleńsk 88-95
7. Duda H., Stachura A., Płatek Ł., Różycki P., Kubieniec P., Jastrzębska M. Stanek L. 2017.: The influence of physical recreational activity for organism efficiency having regard to the state of the atmospheric air ,W:Kurlej W., Król H. , Health and its determinants, Monografia, NeuroCentrum, Lublin , 15-26

Additional information:

None