Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U09
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów