Dane EK kierunkowego:
Kod:
IT2A_U16
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać rożne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U19
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt — co najmniej w części — używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia