Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać wiedzę o wpływie warunków fizykochemicznych, szczególnie pH i potencjału redoks, na trwałość minerałów oraz migrację i akumulację pierwiastków w środowisku do wyciągania wniosków dotyczących rozwiązania konkretnego problemu środowiskowego
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom zadania inżynierskiego
 • IS1A_U17
  potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej
 • IS1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, obejmującą powstanie i budowę Ziemi, główne procesy geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne oraz klasyfikację skał i minerałów, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania geoekosystemów i naturalnych zmian zachodzących w środowisku
 • IS1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą właściwości atmosfery, hydrosfery i środowiska glebowego oraz zachodzących w nich zjawisk i procesów, niezbędną do identyfikacji i rozumienia zagrożeń związanych w tymi elementami środowiska
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji powierzonego zadania, w tym zadania z zakresu inżynierii środowiska
 • IS1A_U17
  potrafi oceniać parametry techniczne i wskaźniki ekonomiczno-techniczne dla wybranych rozwiązań z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych; umie dobrać odpowiednie technologie i określić parametry projektowe wybranej instalacji
 • IS1A_W05
  Posiada wiedzę o kierunkach rozwoju w obszarze studiowanej inżynierii środowiska.
 • IS1A_W06
  Zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
 • IS1A_U04
  Umie posługiwać się językiem technicznym z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
 • IS1A_W05
  Dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie cyklu życia oprogramowania oraz innych zagadnień inżynierii oprogramowania
 • IS1A_W06
  Ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy i działania komputerów, ich systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych
 • IS1A_U04
  Potrafi przygotować i wygłosić prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki
 • IS1A_U17
  Posiada umiejętność tworzenia oprogramowania na architektury równoległe i rozproszone
 • IS1A_W05
  ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnień chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup związków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska, a także zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania lub projektu inżynierskiego
 • IS1A_U17
  potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju; a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia