Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o genezie, ewolucji, budowie i składzie chemicznym geosfer, w tym litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery oraz zachodzących w ich obrębie naturalnych i indukowanych antropogenicznie procesach fizycznych i chemicznych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W06
    ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
  • IS1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
  • IS1A_W09
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień górnictwa i geologii