Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać analizy różnych rodzajów interakcji komunikacyjnych stosując właściwy aparat pojęciowy.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  • GG2A_K03
    Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu między innymi poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii - dotyczących osiągnięć z zakresu górnictwa i geologii i innych aspektów działalności zawodowej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.