Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka geotermalna
Efekt kształcenia:
Student potrafi analizować warunki występowania wód geotermalnych i ocenić ich przydatność do określonych celów wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do geologicznego rozpoznania zasobów, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
 • EZ1A_U04
  Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
 • EZ1A_U15
  Potrafi przeprowadzać symulacje i wykonywać projekty na specjalistycznym oprogramowaniu
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W09
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień górnictwa i geologii
 • IS1A_W12
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł – w tym z Internetu i z zasobów informacji patentowej - także w języku angielskim uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie
 • IS1A_U07
  posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do wykonania grafiki wektorowej, programem do obróbki grafiki rastrowej
 • IS1A_U10
  potrafi planować i wykonywać eksperymenty oraz modele numeryczne, a także przeprowadzać symulacje numeryczne zjawisk lub procesów mających miejsce w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria zrównoważonego rozwoju; interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski