Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki przeróbcze w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce odpadów,
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
 • IS2A_U18
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IS2A_U09
  potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki
 • IS2A_U15
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w inżynierii i ochronie środowiska
 • IS2A_U18
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań w zakresie ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
 • IS2A_U18
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IS2A_U09
  Umie dobrać środki i zaprojektować system informatycznego wspomagania dla monitorowania środowiska.
 • IS2A_U15
  Potrafi określić zasady bezpiecznej pracy w czasie wykonywania badań i pomiarów oraz zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy.
 • IS2A_U09
  potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • IS2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • IS2A_U18
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla inżynierii środowiska, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując koncepcyjnie także nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla inżynierii środowiska, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
 • IS2A_U18
  Potrafi dokonać analizy stateczności skarpy o dowolnej budowie geologicznej