Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat organizacji, pola międzyorganizacyjnego oraz instytucji. Ma wiedzę faktograficzną i przekrojową pozwalajacą opisać i definiować pojęcia organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa; charakteryzować modele i typologie organizacji; podawać kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi kryteriami w UE. Ma wiedzę z zakresu makro i mikro zagadnień socjologii pracy w odniesieniu do zarządzania potencjałem pracowniczym w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych sektorach gospodarki, a szczególnie z obszaru inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Zna zasady kształtowania polityki personalnej - kapitału społecznego i intelektualnego, doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, budowy modeli kompetencyjnych, systemu zarządzania motywacją itp. Przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o tzw. kompetencjach twardych w obszarze inżynierii środowiska i ochrony środowiska, tzn. zarządzania projektami, badaniami oraz przedsięwzięciami obejmującymi zarządzanie jakością, innowacje techniczne i technologiczne.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_W13
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska