Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Potrafi poszukując dokumentów i opracowań fachowych, korzystać ze znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii pracy, teorii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej. Umie pozyskiwać, analizować i wykorzystywać informację z literatury społeczno–ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umie rozwiązywać problemy zawodowe w zakresie tzw. kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) oraz w celu praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IS2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska