Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody radarowe
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać interpretację echogramów dla typowych zagadnień oraz umie skorelować wyniki badań georadarowych z danymi geodezyjnymi, otworowymi, laboratoryjnymi i in.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W11
    Zna podstawowe metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji, przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_U02
    Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
  • GF1A_U11
    Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi