Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do metod matematycznych w fizyce
Efekt kształcenia:
umie sformułować zadanie fizyczne w języku matematyki, określić typ otrzymanego równania i zadać poprawne warunki brzegowe
Powiązania z EKK:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_U01
  Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U22
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji