Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U12
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
 • OS2A_U15
  Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego.
 • IT2A_W19
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym
 • IT2A_W21
  zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • IT2A_U18
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IT2A_U19
  potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim
 • IT2A_U20
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim
 • GF2A_U15
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+
 • GF2A_U16
  Posiada umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym w porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem zaawansowanych tekstów z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF2A_U17
  Posiada umiejętność tworzenia szczegółowych opracowań badań geofizycznych i krótkich publikacji naukowych językiem naukowym polskim i obcym
 • GF2A_U18
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej