Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Planowanie przestrzenne
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania i dokonać waloryzcję przyrodniczą wybranego obszaru. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko.
Powiązania z EKK:
 • IS1A_U09
  potrafi posługiwać się systemami informacji przestrzennej (GIS)
 • IS1A_U12
  potrafi formułując i rozwiązując zadania związane z takimi dziedzinami, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - dostrzegać ich złożoność i/lub interdyscyplinarność, a także dostrzegać aspekt pozatechniczny, szczególnie oddziaływanie na środowisko naturalne
 • IS1A_U17
  potrafi ocenić przydatność standardowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju; a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i narzędzia
 • IS1A_U22
  Potrafi scharakteryzować podstawowe typy rzeźby obszaru badań i jej cechy oraz wykształcenie i zaleganie utworów czwartorzędu, będących jednym z przedmiotów działalności inżyniera środowiska, wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie
 • IS1A_U24
  Potrafi przeprowadzić terenowe obserwacje, prace i badania geologiczne, kartograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i inne z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki
 • IS2A_W09
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
 • IS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie