Dane EK modułowego:
Kod:
M_U043
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Efekt kształcenia:
Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i na ich podstawie obliczyć parametry instalacji grzewczych stosowanych w obiektach o różnym przeznaczeniu.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki