Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z geologii ogólnej
Efekt kształcenia:
potrafi zinterpretować i scharakteryzować budowę geologiczną i litostratygrafię rejonów praktyk oraz środowiska sedymentacji i genezę skał
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_U21
  Potrafi scharakteryzować podstawowe minerały i skały, budowę geologiczną i rzeźbę Polski oraz złoża surowców mineralnych wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie
 • IS1A_U22
  Potrafi scharakteryzować podstawowe typy rzeźby obszaru badań i jej cechy oraz wykształcenie i zaleganie utworów czwartorzędu, będących jednym z przedmiotów działalności inżyniera środowiska, wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie
 • IS1A_U24
  Potrafi przeprowadzić terenowe obserwacje, prace i badania geologiczne, kartograficzne, hydrogeologiczne, geotechniczne i inne z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki