Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i nnych pokrewnych nauk społecznych zajmujących się problematyką negocjacji
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U06
  Student ma umiejętność samokształcenia się
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • BG1A_U27
  Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystać z zasobów informacji patentowej.
 • ME1A_U16
  Potrafi pozyskiwać przydatne informacje z różnych źródeł bibliograficznych, baz danych w języku polskim i angielskim. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski
 • ME1A_U17
  Potrafi korzystać z informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki oraz dokonać ich syntezy
 • IT1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF2A_U13
  Wykorzystuje instrumenty ekonomiczne do projektowania i wykonania badań geofizycznych
 • GF2A_U14
  Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych
 • SO1A_U01
  Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.