Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT, a także na ich podstawie sporządzać szkicowe mapy geomorfologiczne. Potrafi wstępnie oceniać skutki procesów rzeźbotwórczych dla środowiska. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna podstawowe materiały kartograficzne z obszaru Polski dotyczące geomorfologii i geologii czwartorzędu. Zna litologię i występowanie w Polsce najważniejszych skał wieku czwartorzędowego.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U03
    Potrafi opisać, zaklasyfikować i podać genezę minerałów, skał oraz skamieniałości, wykorzystując poznane metody badawcze.
  • GG1A_U05
    Potrafi opisać i przedstawić ewolucję oraz budowę geologiczną różnych regionów geologicznych.