Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu
Powiązania z EKK:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
  • GG1A_K05
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
  • GG1A_K07
    Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej.