Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wiedza o nauce
Efekt kształcenia:
Student umie dostrzegać szczegółowe problemy metodologiczne głównych dyscyplin naukowych
Powiązania z EKK:
 • TC1A_U29
  Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych projektów dotyczących realizacji zadań inżynierskich
 • BG1A_U25
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej.
 • BG1A_U26
  Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problem badawczym; potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej, religijnej, politycznej i społecznej.
 • BG1A_U27
  Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosować zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystać z zasobów informacji patentowej.
 • ME1A_U03
  Potrafi dokonać krytycznej analizy i ocenić istniejące procesy technologiczne w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych
 • ME1A_U05
  Potrafi zaplanować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym badania laboratoryjne i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski
 • IT1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U07
  Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod geofizycznych do rozwiązywania prostego zadań inżynierskich
 • GF1A_U08
  Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić laboratoryjne i terenowe badania pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • AR1A_U02
  potrafi porozumiewać się za pomocą różnych technik w pracy zawodowej i poza pracą