Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wiedza o nauce
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu metodologii nauk w toku studiów w zakresie przedmiotów kierunkowych
Powiązania z EKK:
 • TC1A_K01
  Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • EN1A_K01
  Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • BG1A_K01
  Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
 • BG1A_K03
  Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
 • BG1A_K04
  Pojmuje humanistyczny, kulturowo-społeczny wymiar działalności technicznoinżynierskiej. Kształtuje kulturę techniczną w swoim środowisku zawodowym.
 • BG1A_K06
  Pojmuję istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role.
 • BG1A_K12
  Rozumie znaczenie i wagę działań naukowych własnej uczelni, jej tradycję i znaczenie w pejzażu kulturalno-społecznym miasta i kraju; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku.
 • ME1A_K01
  Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
 • ME1A_K02
  Potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • IT1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • IT1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • IT1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. przez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
 • GF1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria)
 • GF1A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K04
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
 • GF2A_K05
  Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
 • AR1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • AR1A_K07
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały