Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego
Powiązania z EKK:
  • BM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • BM1A_U04
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań