Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi właściwie ocenić walory naturalne obszaru poeksploatacyjnego oraz wyznaczyć kierunki jego użytkowania
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W06
    Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • OS1A_W21
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska.
  • OS1A_U23
    Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla ochrony środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.