Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Gospodarka wodno-ściekowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K03
    Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.