Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W15
    Zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.