Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań terenowych w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć monitoringu wód podziemnych oraz punktów rozpoznania podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych, dobierając odpowiednią ilość punktów pomiarowych, uwzględniając warunki hydrogeologiczne, budowę geologiczną, zagospodarowanie terenu itp.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U04
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować.
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
  • GG1A_U13
    Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.