Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
He/she will be familiar with and will understand the advanced phenomena of physics and various and diverse geophysical processes
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy, warsztaty, seminaria i konferencje
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych