Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
He/she will know and understand those advanced methodologies used in the field of Mathematics which are vital in describing and explaining the complex problems in the field of Geophysics
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF2A_K08
  Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy