Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
he/she will acquired a deep knowledge of Mathematics that will enable him/her to properly analyse the parameters of Geophysics (used) in the context of the physical properties of rock formations and in the context of various geophysical processes
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W05
  Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_K05
  Rozumie potrzebę czytania czasopism branżowych w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy specjalistycznej
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych