Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
he/she will be familiar with those methodologies used in Mathematics which are also used to solve the problems in the field of Geophysics
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W07
  Posiada wiedzę niezbędna do rozwiązania zadania prostego i odwrotnego w geofizyce
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_U11
  Potrafi poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki badań pochodzących z różnych źródeł i na tej podstawie podać kompleksowe odwzorowanie własności fizycznych ośrodka
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych