Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
he/she will be familiar with the advanced methodologies of Mathematics and he/she will be able to apply them when analysing the experimental data
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W05
  Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U03
  Posługuje się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych, potrafi zaprojektować nowe moduły w systemach dla zaawansowanego przetwarzania i interpretacji
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K07
  Wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych