Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mathematics In Geophysics
Efekt kształcenia:
he/she will be able to work in a group and find the solution to any given problem in the field of Engineering
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GF2A_U04
  Posiada umiejętność odpowiedniego doboru metod geofizycznych do rozwiązywanego zadania
 • GF2A_K02
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GF2A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF2A_K04
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie