Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową i ugruntowana wiedzę w zakresie skomplikowanych uwarunkowań związnych z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Ma wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów fizykochemicznych związanych z migracją zanieczyszczeń oraz rozumie zasady ich matematycznego opisu.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_W01
  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu niektórych działów matematyki, fizyki, chemii oraz geologii niezbędną do opisu i analizy zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi oraz jej wnętrzu i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu górnictwa i geologii stosowanej.
 • GG2A_W02
  Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania specjalistycznych obliczeń z zakresu geologii i prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów geologicznych.
 • GG2A_W04
  Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
 • GG2A_W05
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.