Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie pozyskać dane geologiczne i hydrogeologiczne konieczne dla wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń. Potrafi zaprojektować badania geologiczne konieczne dla uzyskania danych do tworzenia modelu numerycznego.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
 • GG2A_U02
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; używając w komunikacji również języka obcego.
 • GG2A_U03
  Potrafi opracować dokumentację dotyczącą wyników realizacji zadania projektowego lub badawczego i przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników tego zadania.
 • GG2A_U04
  Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • GG2A_U05
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
 • GG2A_U06
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • GG2A_U07
  Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.