Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych i w strefie aeracji
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie stworzyć numeryczny model migracji zanieczyszczeń, w tym dla złożonych warunków hydrogeologicznych. Ma umiejetności w zakresie tworzenia modeli prognostycznych migracji zanieczyszczeń i remediacji środowiska wodnego. Potrafi dokonać weryfikacji modeli numerycznych.
Powiązania z EKK:
 • GG2A_U07
  Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
 • GG2A_U08
  Potrafi zaprojektować systemy udostępniania i eksploatacji złóż kopalin, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.
 • GG2A_U11
  Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu górnictwa i geologii.
 • GG2A_U13
  Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu górnictwa i geologii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
 • GG2A_U14
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • GG2A_U15
  Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa, a także wybrać oraz zastosować właściwą metodę i narzędzia.
 • GG2A_U16
  Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geologii stosowanej i górnictwie.
 • GG2A_U17
  Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich stosowanych w geologii i górnictwie.
 • GG2A_U18
  Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz fizyczne do projektowania prac geologiczno-górniczych, a także analizy ich wyników.
 • GG2A_U19
  Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć technicznych i technologicznych z zakresu górnictwa i geologii.