Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nanokompozyty
Efekt kształcenia:
Zna narzędzia badawcze służące charakteryzowaniu nanomateriałów i nanokompozytów.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych