Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
GPR invertigation on engineering problems
Efekt kształcenia:
Ma elementarna wiedzę na temat zastosowania metody grawimetrycznej i magnetycznej w zastosowaniu do badań geologicznych.
Powiązania z EKK:
 • GF2A_W01
  Zna i rozumie złożone zjawiska fizyczne i procesy przyrodnicze mające zastosowanie w geofizyce
 • GF2A_W03
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi
 • GF2A_W04
  Posiada szeroką wiedzę specjalistyczna z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GF2A_W05
  Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
 • GF2A_W08
  Posiada wiedzę związaną z projektowaniem i prowadzeniem badań geofizycznych w złożonych warunkach geologicznych związanych z zagrożeniami naturalnymi, indukowanymi oraz antropogenicznymi