Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie uzdrowiskiem
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować sytuację i poszukiwać nowe rozwiązania w zakresie zarządzania firmą uzdrowiskową. Potrafi umiejętnie ocenić siebie i innych, posiada umiejętność empatii, komunikacji perswazji, asertywności, motywowania, kontroli emocji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, tworzenia trwałych relacji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole i autoprezentacji.
Powiązania z EKK:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U03
  Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
 • TR2A_U04
  Zna zasady organizacji komunikacji zewnętrznej z organizatorami turystyki
 • TR2A_U06
  Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U08
  Posiada umiejętność rozwijania przedsiębiorczości i innowacji do działalności gospodarczej w turystyce
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych
 • TR2A_K01
  posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
 • TR2A_K08
  ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki