Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać projekt w zakresie oceny zasobów i możliwości eksploatacji wód i energii geotermalnej lub złóż gazu ziemnego
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_U18
  potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces stosowany w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych inżynieria mineralna oraz inżynieria zrównoważonego rozwoju - używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • IS1A_U19
  Potrafi wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych oraz potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
 • IS1A_U21
  Potrafi scharakteryzować podstawowe minerały i skały, budowę geologiczną i rzeźbę Polski oraz złoża surowców mineralnych wykorzystując poznane metody badawcze oraz wiedzę w tym zakresie