Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonując projekt inżynierski dostrzegać złożoność zagadnień z nim związanych oraz oddziaływanie projektowanego sposobu rozwiązania zadania na środowisko naturalne; ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W07
  ma wiedzę w zakresie chemii obejmującą terminologię, pojęcia i prawa chemii, zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej, elementy chemii jądrowej, elementy fizykochemii, a także właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych i właściwości najważniejszych grup związków chemicznych
 • EZ1A_U02
  Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie
 • EZ1A_K02
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie lub innych zadania