Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geotermia
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej oraz instalacji geotermalnych i wpływu eksploatacji na środowisko naturalne
Powiązania z EKK:
 • TR1A_W01
  Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR1A_W05
  Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
 • TR1A_W07
  Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych
 • TR1A_W08
  Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki
 • TR1A_W11
  Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
 • TR1A_W12
  Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce
 • TR1A_U02
  Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
 • TR1A_U03
  Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
 • TR1A_U07
  Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
 • TR1A_U16
  Potrafi wypowiadać się na tematy zawodowe typowe dla turystyki i rekreacji wykorzystując terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych