Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geotermia
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych oraz związanych z nimi rodzajami złóż geotermalnych i ich powstawania
Powiązania z EKK:
 • TR1A_W01
  Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR1A_W02
  Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej
 • TR1A_W05
  Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
 • TR1A_U01
  Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce
 • TR1A_U02
  Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
 • TR1A_U04
  Zna podstawowe kierunki korzystania z różnorodnych form informacji i promocji występujące w turystyce wraz z zasadami pierwszego kontaktu z klientem