Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Interpretation of Geolectrical Data
Efekt kształcenia:
Student zna najważniejsze problemy z zakresu metod geoelektrycznych, rozumie powiązanie nabytej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geoelektrycznych i przeprowadzać geologiczną analizę uzyskanych wyników
Powiązania z EKK:
  • GF2A_W05
    Posiada wiedzę umożliwiającą opis i analizę parametrów geofizycznych w kontekście określenia własności fizycznych skał oraz dynamiki zachodzących procesów przyrodniczych
  • GF2A_W06
    Posiada wiedzę o współczesnych technikach geofizycznych i oprogramowaniu specjalistycznym
  • GF2A_W08
    Posiada wiedzę związaną z projektowaniem i prowadzeniem badań geofizycznych w złożonych warunkach geologicznych związanych z zagrożeniami naturalnymi, indukowanymi oraz antropogenicznymi